Disclaimer

1. Beheer van persoonsgegevens.

Deze website valt onder franse en europese wetgeving : De Klant wordt op de hoogte gebracht van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor vertrouwen in de digitale economie, de wet op de gegevensbescherming van 06 augustus 2004 alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (RGPD: n° 2016-679).

2. Personen verantwoordelijk voor het verzamelen van persoonsgegevens

Voor de Persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de aanmaak van de persoonlijke account van de Gebruiker en zijn navigatie op de Site, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de Persoonsgegevens : LES QUATRE CARTvertegenwoordigd door Bénédicte Cart, haar wettelijke vertegenwoordiger

Als verantwoordelijke voor de verwerking van de door haar verzamelde gegevens, LES QUATRE CART verbindt zich ertoe de vigerende wettelijke bepalingen na te leven. Het is met name de verantwoordelijkheid van de Cliënt om de doeleinden van zijn gegevensverwerking vast te stellen, om zijn prospects en cliënten, zodra hun toestemming is verkregen, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens en om een register van de verwerking bij te houden in overeenstemming met de werkelijkheid.
Wanneer LES QUATRE CART verwerkt Persoonsgegevens, LES QUATRE CART alle redelijke maatregelen neemt om de juistheid en relevantie van Persoonsgegevens te waarborgen voor de doeleinden waarvoor zij zullen worden gebruikt LES QUATRE CART behandelt hen.

3. Doel van de verzamelde gegevens

LES QUATRE CART kan de gegevens geheel of gedeeltelijk verwerken:

 • om het bezoek op de Site en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: aansluitings- en gebruiksgegevens van de Site, facturering, bestelhistoriek, enz.
 • om computerfraude (spamming, hacking...) te voorkomen en te bestrijden: computerapparatuur die voor de navigatie wordt gebruikt, IP-adres, wachtwoord (hashed)
 • om de navigatie op de Site te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens
 • om vrijwillig tevredenheidsenquêtes te houden over https://lesbcbg.com mailadres
 • voor het uitvoeren van communicatiecampagnes (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres

LES QUATRE CART verkoopt uw persoonlijke gegevens niet en gebruikt ze alleen voor statistische en analytische doeleinden.

4. Recht van toegang, rectificatie en verzet

In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving hebben de Gebruikers van https://lesbcbg.com de volgende rechten:

 • recht van toegang (artikel 15 RGPD) en rectificatie (artikel 16 RGPD), actualisering, volledigheid van de gegevens van Gebruikers recht van blokkering of verwijdering van persoonsgegevens van Gebruikers (artikel 17 RGPD), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig, verouderd zijn, of waarvan de verzameling, het gebruik, de verstrekking of de opslag is verboden
 • het recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c GDPR)
 • het recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 GDPR)
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens van gebruikers (artikel 21 GDPR)
 • het recht op overdraagbaarheid van door Gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens het voorwerp uitmaken van geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een overeenkomst (artikel 20 GDPR)
 • het recht om te bepalen wat er met de gegevens van de Gebruikers gebeurt na hun overlijden en om te kiezen aan wie https://lesbcbg.com hun gegevens moet meedelen (of niet) aan een derde die zij vooraf hebben aangewezen

Wanneer LES QUATRE CART wordt geinformeerd van het overlijden van een Gebruiker zal https://lesbcbg.com de gebruiker gegevens te vernietigen, behalve indien de bewaring ervan noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Indien de gebruiker wenst te weten hoe LES QUATRE CART gebruik van zijn Persoonsgegevens, de rectificatie ervan te vragen of zich tegen de verwerking ervan te verzetten, kan de Gebruiker contact opnemen met LES QUATRE CART schriftelijk aan het volgende adres

LES QUATRE CART - Manager, Bénédicte Cart, 23 Rue de la Gare, 08150 Lonny.
In dat geval moet de Gebruiker aangeven welke Persoonsgegevens hij/zij wenst te ontvangen LES QUATRE CART corrigeren, bijwerken of schrappen, door zich nauwkeurig te identificeren met een kopie van een identiteitsdocument (identiteitskaart of paspoort).

Verzoeken om verwijdering van Persoonsgegevens zullen onderworpen zijn aan de verplichtingen die gelden voor LES QUATRE CART door de wet, in het bijzonder met betrekking tot het bewaren of archiveren van documenten. Ten slotte kunnen de gebruikers van https://lesbcbg.com een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteiten, met name de CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

5. Niet-openbaarmaking van persoonsgegevens

LES QUATRE CART zal de over haar Klanten verzamelde Informatie niet verwerken, hosten of overdragen aan een land buiten de Europese Unie of dat door de Europese Commissie als "niet-adequaat" wordt erkend zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant. Maar, LES QUATRE CART blijft vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen, op voorwaarde dat zij voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR: nr. 2016-679).

LES QUATRE CART verbindt zich ertoe alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen om de veiligheid van de Informatie te waarborgen en met name te voorkomen dat deze aan onbevoegden wordt meegedeeld. Indien echter een incident dat de integriteit of vertrouwelijkheid van de Informatie van de Klant aantast, onder de aandacht wordt gebracht van LES QUATRE CARTDeze moet de Cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en hem op de hoogte brengen van de genomen corrigerende maatregelen. Bovendien is de LES QUATRE CART verzamelt geen "gevoelige gegevens".

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden verwerkt door dochterondernemingen van LES QUATRE CART en onderaannemers (dienstverleners), uitsluitend met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van dit beleid.

Binnen de grenzen van hun respectieve bevoegdheden en voor de hierboven vermelde doeleinden, zijn de belangrijkste personen die toegang kunnen hebben tot de gegevens van de Gebruikers van LES QUATRE CART zijn voornamelijk onze klantendienst agenten.

6. Soorten verzamelde gegevens

Ten aanzien van de gebruikers van de site https://lesbcbg.com ne verzamelen de volgende gegevens die essentieel zijn voor het functioneren van de dienst, en die maximaal 3 jaar na het einde van de contractuele relatie bewaard zullen worden:
Naam, voornaam, postadres, e-mail, telefoon en andere informatie naar gelang van de geuite behoeften.

LES QUATRE CART verzamelt ook informatie om de gebruikerservaring te verbeteren en gecontextualiseerd advies te verstrekken:
Statistieken via Google Analytics

Deze gegevens worden bewaard voor een maximumperiode van 5 jaar na het einde van de contractuele relatie.